Jubileum for Retretten-artiklene

I dag er det ett år siden jeg skrev min første artikkel om Retretten og NADA Norge. Det markeres med en animert kavalkade av alle mediesakene som fulgte i kjølvannet.


Her følger linker til alle mediesakene som kom etter at Graveteamet våget å kritisere det ene hjertebarnet til statsminister Erna Solberg:

NADA-KRITISKE SAKER I MEDIA

«OFFER FOR KAMPANJE»-KAMPANJEN

VÅRE BLOGG-ARTIKLER

Reklamer

Statlig overfinansiering av Retretten

Stiftelsen Retretten har gitt ut sin årsberetning for 2016. Der har de faktisk viet flere avsnitt til innsynsbegjæringene:

retretten-aarsrapport

Herjingen i sosiale medier var det Retrettens støttespillere selv som sto for, men det er riktig at det har vært fokus på tilskuddsbevegelsen og spesielt Actis-organisasjonene.

For en del som har fulgt med det siste året, er det tydelig at Retretten i stor grad har forsøkt å høste sympati på å spille offerrollen. Dette så man tydelig i «Offer for kampanje»-saken i Klassekampen i januar:

ofk01
ofk02

Retretten oppgir altså at de fra juni til og med desember 2016 brukte ca. 500 timer (4,5 timer x 5 dager x 22 uker) på å uffe seg over innsynsbegjæringene. Det er ikke klart om det er Rita Nilsen som har brukt 500 timer på dette eller om Rita, Mona, Michel og et par andre har brukt opptil 500 timer hver på dette, men det er altså snakk om minst en 60% stilling i 6-7 måneder.

I årsberetningen kommer det frem noen opplysninger som setter Mateos’ estimat i kritisk lys:

retretten-hoyaktivitet-2016

Retretten har altså hatt rekordhøy aktivitet i 2016, på tross av lavere driftsinntekter enn i 2015.

retretten-overskudd-2016

Dette henger jo ikke helt på greip. Retretten hevder at minst et kvart årsverk i 2016 har gått med på å håndtere kritikk av dobbeltrolle og uvitenskapelig akupunkturbehandling, men likevel har Retretten hatt stor vekst i aktiviteten sin. Denne veksten i aktivitet er altså skjedd på tross av både reduserte inntekter og et kvart årsverk bundet opp i kritikkhåndtering.

Selv om Retrettens estimat over tidsbruk til å håndtere kritikk nok er en overdrivelse i deres iver etter krenkelsessympati, så er det ingen tvil om at de i panikken har brukt en del tid og ikke minst energi på å svare på minst mulig av kritikken. 4,5 timer daglig i et halvt år for opptil flere personer er nok en sterk overdrivelse, men det blir uansett umulig for meg å gjøre noen egen meningsfull estimering.

Det er altså ikke noen kontrovers rundt det faktum at håndtering av kritikken har bundet opp en ikke ubetydelig del av Retrettens tid og krefter i 2016. At Retretten likevel kan vise til betydelig økt aktivitet på tross av strammere økonomi, gir den logiske konklusjon at Retretten er vesentlig overfinansiert og vil tåle ytterligere økonomiske kutt i tiden som kommer. 2016 ga tross alle nevnte faktorer Retretten et overskudd på knappe 300.000 kroner.

Rita Lindholm Lunds dobbeltrolle

Rita Lindholm Lund er engasjert i to organisasjoner; en brukerorganisasjon (LAR-Nett, LNN) og en pårørendeorganisasjon (Landsforbundet Mot Stoffmisbruk, LMS). I LAR-Nett er hun ansatt i 100% stilling som organisasjonssekretær og i LMS er hun frivillig lokallagsleder i Tønsberg.

På LMS sine websider står følgende:
lms-lokal

Rita Lindholm Lunds selvdefinerte oppgaver i LMS Tønsberg har jeg ikke oversikt over, men de inkluderer skogstur, båttur og månedlig medlemsmøte. Det mest omfattende tilbudet Lindholm Lund tilbyr LMS-medlemmene er likevel NADA-akupunktur:
lms-nada

Besøksadresse for LAR-Netts hovedkontor: Stensarmen 3A, 3112 Tønsberg
Besøksadresse for LMS Tønsberg: Stensarmen 3A, 3112 Tønsberg

lnnlmskontor

Det er LAR-Nett som betaler for lokalet i Stensarmen 3A. Når Rita Lindholm Lund avholder månedlige LMS-møter i lokalet skjer dette riktignok utenfor arbeidstiden hennes i LAR-Nett, men LAR-Nett kompenseres ikke økonomisk for bruk av lokalet. (Denne setningen er dementert her.)
Når Rita Lindholm Lund gir NADA-akupunktur til LMS-medlemmer og venner i lokalet kompenseres heller ikke LAR-Nett økonomisk, og dette skjer i arbeidstiden hennes i LAR-Nett. På toppen av det hele er det LAR-Nett som betaler for akupunktur-utstyret.

Maktkampen i LAR-Nett

Brukerorganisasjonen LAR-Nett er i hardt vær om dagen, etter at styrelederen i februar ble støtt ut i en mistillitsvotering som ikke ser ut til å være motivert av interesse for brukerne. Styremedlemmene som stemte i disfavør av styrelederen har ikke gitt noen offisiell forklaring på mistilliten, derfor er det nødvendig å undersøke hva som har skjedd i forkant av mistillitsvoteringen for å finne de sannsynlige årsakene til utstøtingen.

Den nå avsatte styrelederen har hatt to kjepphester i sitt arbeid med å fornye LAR-Nett:

  1. Betalte posisjoner i LAR-Nett bør ha en stillingsinstruks som fundament.
  2. Betalte posisjoner i LAR-Nett bør inkludere stor grad av brukerkontakt.

Arbeidet med å få de ansatte til å strukturere (skrive ned) sine arbeidsoppgaver viste seg vanskelig, og har blitt direkte motarbeidet. Derfor er det ikke kommet på det rene hva den enkelte ansatte gjør, ei heller om arbeidsoppgavene forsvarer stillingsprosentene.

LAR-Nett har to heltidsansatte, som begge tilsynelatende har topplønn på nivå med lederlønnen til Jon Storaas i den mye kraftigere statsstøttede organisasjonen Rusmisbrukernes Interesseorganisasjon. De heltidsansatte i LAR-Nett er daglig leder Dag Myhre og nevnte organisasjonssekretær Rita Lindholm Lund. Det som er sikkert er at Rita Lindholm Lund fører regnskap og styrer økonomi for LAR-Nett, noe jeg vil anta forsvarer en stilling opp mot 20%. Utover dette er det uvisst hva Lindholm Lund gjør, og hun har altså motsatt seg den avsatte styrelederens forsøk på en avklaring i forhold til stillingsbeskrivelse med oversikt over arbeidsoppgavene.

Daglig leder og organisasjonssekretær skal være underlagt styret, men i LAR-Nett er det daglig leder og organisasjonssekretæren som har styrt styremøtene og ført referat. I desember oppsto konflikt da den nå avsatte styrelederen tok fra Rita Lindholm Lund og Dag Myhre denne kontrollen over styremøtene, i samme tidsrom som det ble stilt spørsmål ved stillingsinstrukser, stillingsprosenter og brukerkontakt. Referatet fra styremøtet i desember som beskriver kimen til konflikten, er underkjent av det nye styret som ble sammensatt i februar etter mistillitsvoteringen mot styrelederen.

Nada brukerkontakt i Tønsberg

Begge de to fulltidsansatte, Rita Lindholm Lund og Dag Myhre, jobber på hovedkontoret i Tønsberg. Avsatte styreleders mantra om brukerkontakt som en del av arbeidsoppgavene til ansatte er i ekstremt liten grad gjeldende på hovedkontoret. Hvis man hevder at det aldri er LAR-brukere på hovedkontoret i Tønsberg, så er det ikke langt fra sannheten.

lnn-ritall-nada02

Ved eget estimat utfører Rita Lindholm Lund opp mot 150 akupunktur-behandlinger i året, dvs. 2-3 behandlinger per uke jevnt og trutt gjennom årene som har gått. Dette er helt klart tidkrevende, og fyller nok en ikke ubetydelig del av opp mot halvparten av arbeidsdagene hennes.

Når Rita Lund oppgir at hun har gitt 800-900 behandlinger til medlemmer av LAR-Nett, så bør man ta påstanden med en solid klype salt. Det er godt mulig tallet stemmer, men at alle disse behandlingene skal ha blitt gitt til medlemmer av LAR-Nett er blank løgn. LAR-brukere er nemlig i utgangspunktet ikke velkomne på kontoret, det er det kun LMS-medlemmer som er.

Jeg vil rette en appell til alle medlemmene i LAR-Nett om å innse alvoret i situasjonen som har oppstått det siste halve året. En styreleder som forsøkte å rydde opp i ansettelsesforhold og vri fokuset mot brukerkontakt ser ut til å ha blitt regelrett støtt ut av organisasjonen – av de som ikke ønsker noen forandring.

(Denne artikkelen er skrevet på grunnlag av innsynsdokumenter og annen offentlig tilgjengelig informasjon. LAR-Nett har takket nei til å fortelle meg sin side av mistillitsvoteringssaken, med henvisning til at de anser det som en personalsak.)

Elendig økonomisk oversikt over Retrettens midler fra Oslo Kommune

18. november 2016 ble det avholdt et møte mellom Rita Nilsen fra Retretten og to representanter for Velferdsetaten i Oslo Kommune. En av Velferdsetatens representanter var Fungerende seksjonssjef Kathrine Tveit Heggset.

motereferat

Einar Williamsen fikk tak i møtereferatet.

I dette møtet ble det ved to anledninger snakket om kritikken Retretten har fått i høst. Emnet ble først tatt opp på initiativ av Rita Nilsen:

«I møtet tar Rita Nilsen opp at hun i høst har blitt anklaget for å være uredelig gjennom sammenblanding av sin stilling som leder og private næringslivsinteresser som eier av NADA Norge AS, som Retretten kjøper akupunkturutstyr fra. Det har blitt hevdet at Rita Nilsen og Stiftelsen Retretten er under granskning av Lotteri- og stiftelsestilsynet. Retrettens styreleder har i e-post av 5. november til Velferdsetaten redegjort for situasjonen og uttrykket at styret har full tillit til Rita Nilsen.

Retretten anklages også for å drive med en form for behandling som ikke har dokumentert effekt, og følgelig har Oslo kommune blitt kritisert for å gi tilskudd til stiftelsen. Velferdsetaten uttrykker i møtet at Retretten har fått tilskudd ut fra søknaden de har sendt inn der tilbudet som gis blant annet er til akupunktur.

Rita Nilsen orienterer om at Retretten ikke markedsfører Nada-akupunktur som en vidundermedisin, men som et supplement til annen behandling og rehabilitering. Hun sier at det viktigste med akupunkturbehandlingen er at den bedrer abstinenssymptomer, forsterker immunforsvaret og hjelper på søvn.»

Ut fra dette kan jeg lese at Oslo Kommune til en viss grad går god for at tilskuddet de gir blir brukt på akupunkturutstyr, da de innrømmer at de var klar over at akupunktur er en del av Retrettens aktiviteter på tidspunktene da tilskudd har blitt innvilget. Velferdsetaten bør da være klar over at akupunkturnåler Retretten kjøper fra NADA Norge har en kunstig høy pris, og at den høye prisen er delårsak til at Rita Nilsen kan ta ut utbytte i NADA Norge.

Uansett står kommunens aksept av akupunkturutstyr i kontrast til tilskuddet Retretten får av Helsedirektoratet, der vilkårene fra Helsedirektoratet eksplisitt sier at tilskuddet ikke kan brukes på innkjøp av utstyr:

tilskuddikkeutstyr

Senere i møtet mellom Rita Nilsen og Velferdsetaten tar også sistnevnte opp kritikken som har vært fremmet:

«Velferdsetaten er kjent med anklagene mot Retretten for å bruke blant annet tilskuddet fra Oslo kommune til å kjøpe akupunktur-utstyr fra NADA AS som Rita Nilsen eier. Velferdsetaten ønsker å få oversendt et mer detaljert regnskap for 2015, slik at det går an å se hva tilskuddsmidlene fra Oslo kommune har blitt brukt til. Retretten forteller at tilskuddet fra Oslo kommune hovedsakelig brukes til å betale husleie og strøm. De sier også at omtrent kr 135.000 av tilskuddet brukes til akupunktur. Retretten bekrefter i møtet at de skal sende et regnskap for 2015 per e-post til Velferdsetaten ved fungerende seksjonssjef.

Velferdsetaten forventer at alle organisasjoner som mottar tilskudd har tilgjengelig etterprøvbare og tilstrekkelig detaljerte budsjett og regnskap for virksomheten. Velferdsetaten presiserer at både regnskap og budsjett bør inneholde oversikt over alle tilskuddsytere og alle utgiftsposter også i fremtidige søknader. Retretten forteller i møtet at de for 2016 mottar omtrent 3 millioner kr fra Helsedirektoratet, 1 million kr fra Justisdepartementet, 1 million kr fra Gjensidigestiftelsen og 200 000 kr fra NAV.»

Velferdsetaten ønsker altså bedre oversikt over hvordan Retretten bruker tilskuddet som blir gitt, og ber om et detaljert regnskap for 2015.

Einar Williamsen har fått tak i detaljregnskapet Retretten sendte til Velferdsetaten etter møtet.

Regnskapet henger ikke på greip. For det første er inntekten Retretten oppgir feil. Retretten har i regnskapet oppgitt kr. 1.356.500, men i Velferdsetatens egen oversikt over tilskudd for 2015 står det at Retretten ble tildelt kr. 1.060.000.

For det andre er kostnadssiden i regnskapet for stor. Siden dette skal være et detaljert regnskap som viser hva tilskuddsmidlene fra Oslo Kommune har blitt brukt til, så skal kostnadssiden være tilsvarende størrelsen på tilskuddet eller mindre, altså maksimalt kr. 1.060.000. I Retrettens regnskap har de ikke oppgitt totale kostnader, men de har oppgitt driftskostnader på kr. 2.027.024 og varekostnader på kr. 226.660, slik at de totale kostnadene i regnskapet deres er på kr. 2.253.684 – altså mer enn dobbelt så mye som det faktiske tilskuddet som ble gitt.

La meg minne om hva som sto i møtereferatet:

«Velferdsetaten ønsker å få oversendt et mer detaljert regnskap for 2015, slik at det går an å se hva tilskuddsmidlene fra Oslo kommune har blitt brukt til.»

prosjektregnskap2015

Siden inntektssiden ikke stemmer og spesielt siden kostnadssiden er større enn inntektssiden, så er det umulig å få et bilde av hva Velferdsetatens tilskudd til Retretten brukes til. Slik jeg ser det henger ikke dette detaljregnskapet til Retretten på greip i det hele tatt, og jeg håper virkelig Fungerende seksjonssjef Kathrine Tveit Heggset sendte regnskapet i retur, og ba om et ordentlig detaljregnskap som på en forståelig måte viser hva det faktiske tilskuddet på kr. 1.060.000 ble brukt til i 2015.

I 10 år har Retretten mottatt offentlig støtte fra Oslo Kommune, og det ser ut som støtten i alle disse årene har blitt gitt uten noen som helst form for kontroll. Først nå etter kritikken mot Retretten ser Oslo Kommune ut til å be om oversikt over bruken av midlene. Det ligger en eim av arroganse over Retrettens forhold til Oslo Kommune, der Retretten viser sin utakknemmelighet både ved å sjikanere Byrådsleder Raymond Johansen som resultat av et kutt på kr. 50.000, samt ved å levere et regnskap som ser ut som ville gitt strykkarakter på en hvilken som helst økonomieksamen.

Saker som denne viser hvor nødvendig det er at Anlov Mathiesens appell om å granske det norske rusfeltet blir tatt på alvor.

–>> Bli med i debatten om Oslo Kommunes tilskudd til Retretten.

NADA Norges pris er ikke konkurransedyktig

I styreleder Knut T. Traaseths tilsvar fra Retretten i Natt&dag erklærte han følgende:

«Prisen på det som kjøpes inn er konkurransedyktig.»

I den noe lengre redegjørelsen på Retrettens hjemmesider erklærte Traaseth følgende:

«Styret finner det forsvarlig med innkjøp fra NADA Norge AS fordi man da er sikret gode produkter, samt at prisen man betaler er konkurransedyktig og tilsvarende den pris andre kunder av NADA Norge AS betaler.»

Fakta er at NADA Norges pris på akupunkturnåler ikke er konkurransedyktig. Se bare på denne sammenligningen med den danske webshopen Wendy&Co:

Pris på 1.000 nåler hos Wendy&Co: 200 kroner
Pris på 1.000 nåler hos NADA Norge: 1.250 kroner

Dette betyr at en behandling (10 nåler) har en nål-kostnad på 2 kroner hvis man kjøper fra Wendy&Co, mens den samme behandlingen har en nål-kostnad på 12,50 kroner hvis man kjøper fra NADA Norge. Dette er en prisforskjell på 625%.

NADA Norges pris var ikke helt enkel å få tak i. Det er ikke oppgitt priser på NADA Norges hjemmeside, og Rita nektet å oppgi pris til meg da jeg henvendte meg til henne. Thomas Pedersen i «Ut av tåka»-prosjektet Oslo-avdeling Østensjø serverte meg en løgn om at nålene koster 300 kroner for 1.000 nåler hos NADA Norge, men etter å ha fått hjelp fra Einar Williamsen til å begjære innsyn fant vi ut at NADA Norge tar hele 1.250 kroner for 1.000 nåler:

prisnaaler-blacked


Prisøkning på 25% fra 2014 til 2015

Det ser ut som NADA Norge økte prisen på 1.000 nåler fra 1.000 kroner i 2014 til 1.250 kroner 2015:

molde-blacked

Denne forholdsvis store prisstigningen på 25% kan delforklare at NADA Norge økte overskuddet sitt med 400% fra 2014 til 2015:

nadautbytteoverskudd


Retrettens bruk av NADA-nåler i 2015

Ifølge Retrettens årsrapport utførte de 4.920 akupunktur-behandlinger i fengslene på Østlandsområdet i 2015:

4920settinger

I tillegg utførte Retretten også akupunktur i sine lokaler i Oslo og i Årnes:

retrettensettinger

Hvis vi legger sammen disse tallene, så ser vi at Retretten utførte 17.509 akupunktur-behandlinger i 2015. Retretten kjøper selvfølgelig nåler fra NADA Norge og ikke fra Wendy&Co. Her er prisforskjellen:

17.509 behandlinger med nåler fra NADA Norge: 218.862,50 kroner
17.509 behandlinger med nåler fra Wendy&Co: 35.018,00 kroner[1]

Differanse: 183.844,50 kroner

Når styreleder Knut T. Traaseth hevder at NADA Norges priser er konkurransedyktige, så medfører det altså ikke riktighet.

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
[1] Wendy&Co gir rabatt ved mengdekjøp. Ved kjøp av mer enn 10.000 nåler gis det 10% rabatt, og prisen per 1.000 nåler blir da 180 kroner, og ved kjøp av 175.000 nåler bør det være mulig å forhandle seg frem til ytterligere rabatter. Dette har jeg ikke tatt med i regnestykket. Ved sammenligning har jeg heller ikke tatt hensyn til skiftende forskjell på dansk og norsk valuta. Disse 2 faktorene vil gå ca. opp i opp og ikke ha noen reell betydning for sammenligningen.

NADA Norges selskapsform

Retretten ved Styreleder Knut T. Traaseth svarte omsider på kritikken Einar Williamsen og jeg har fremmet om den økonomiske dobbeltrollen til Rita Nilsen; først i Natt&Dag og deretter noe mer omstendelig på Retrettens egne websider.

Jeg vil i første omgang trekke ut dette sitatet fra Retrettens redegjørelse:

«Rita Nilsen har forøvrig tilbudt at NADA Norge kan legges inn i Retretten, men som stiftelse og med offentlige bidragsytere kan ikke Retretten uten videre drive et kommersielt selskap. Styret har heller ikke funnet en annen løsning gjennom eksempelvis å etablere et ideelt AS.»

Traaseth spesifiserer ikke hvorfor de ikke har klart å finne en løsning gjennom å etablere et ideelt aksjeselskap. Forskjellen på et vanlig aksjeselskap og et ideelt aksjeselskap er primært at et ideelt aksjeselskap har vedtektsfestet at det ikke skal tas ut utbytte.
Hvorfor skal Rita Nilsen på død og liv ta ut utbytte og sitte på rettighetskravene til resten av overskuddet til NADA Norge?

nadautbytteoverskudd

Hvorfor trenger NADA Norge å eksistere i det hele tatt? NADA Norge er jo bare et fordyrende mellomledd all den tid det produseres overskudd på videresalg av akupunkturutstyr og vitaminer. Hvis NADA Norge hadde vært et ideelt aksjeselskap, så kunne de solgt utstyret, vitaminene, kursene og kursmaterialet billigere. Det virker åpenbart at disse salgene er vesentlig overpriset.

mellomledd

Overpris-argumentet mitt kan poengteres hardt og brutalt på denne måten:
Hvis NADA Norges kunder hadde kjøpt nåler og vitaminer direkte fra NADA Norges leverandør, så ville det selvfølgelig blitt billigere.
Differansen går jo rett i lomma på Rita Nilsen via utbytte, og til mannen hennes som hever lønn for en jobb som ser ut til å i all hovedsak bli utført av Rita Nilsen.

nadaloenn

I tillegg til at Rita Nilsen tar ut utbytte og rår over overskuddets skjebne, og mens mannen hennes hever lønn, så har NADA Norge også en del penger på bok.

nadacash

Jeg kan ikke se noen redelige grunner til at NADA Norge ikke burde være et ideelt aksjeselskap. Når Styreleder Traaseth først bruker 3 uker på å snekre sammen et forsvar for Retretten, så kunne han i det minste spesifisert hvorfor NADA Norge ikke kan være et ideelt aksjeselskap.


Fun-fact: Som en slags krone på verket så bryter Rita Nilsen regel nummer 10 i «Ethics Pledge for NADA Members and Acupuncture Detoxification Specialists«:

personalgain

Thomas Pedersens vaporizer-hysteri («Ut Av Tåka»-prosjektet)

Jeg vet ikke om den kostet over 1 million eller bare 900.000, men NADA-konferansen over 2 dager som Retretten arrangerte i 2015 var budsjettert til å koste 929.530 kroner. Det er mange ting å si om denne kostbare konferansen, men i denne artikkelen skal jeg ta for meg Thomas Pedersens konferanseforedrag. Thomas jobber med det de kaller hasjavvenning i «Ut Av Tåka»-prosjektet til Uteseksjonen i Oslo, som igjen er en underavdeling av Velferdsetaten, som er en av Retrettens generøse sponsorer.

Det er mange ting å si om foredraget til Thomas, men jeg skal her konsentrere meg om det han sier om vaporizere. Da gir jeg ordet til Thomas Pedersen (se 12:50 ut i filmen):

Jeg har også gjort jobben med å transkribere omtalen hans av vaporizere:

«Vaporizere har vi ikke hatt så mye av i Norge, ikke noe særlig bruk. Men som følge av sunnhetstanken, om at det er mye bedre å røyke på denne måten, så har det vært et økende salg av det. På Shangri-La i Oslo, som er en alternativ butikk hvor de selger brukerutstyr, så har de nå fortalt at de har en sånn enorm stor Vaporizer som er veldig fin og som koster 5000 norske kroner. Man dividerer vel det omtrent med 8 for å få dollar, og den selger de 1 av om dagen i Oslo.

Det er en måte å røyke på uten å antenne, så man slipper på en måte de, hva kan man kalle de, de giftige stoffene. [knis fnis] En sunn måte å inhalere på. Ja, en slags forstøver. [knis fnis grimase]

Det er hvertfall skremmende at det er økende. Og hvertfall når man tenker at det er en høyere andel av THC også, det betyr at man får mye mere i seg. Større sjanser for psykoser blant annet.»
Thomas Pedersen, Hasjavvenningsprogrammet «Ut Av Tåka» Oslo-avdeling Østensjø

Det Thomas sier i de 2 første avsnittene er forsåvidt riktig. Vaporizing er fysisk sett en mye sunnere måte å innta cannabis på enn røyking, man slipper unna de aller fleste skadelige inhalasjonspartikler. Men fnisingen hans og grimasen hans er litt vanskelig å tolke. Det er selvfølgelig mest nærliggende å tenke seg at de sunnhetsmessige betraktningene uttales med retorisk ironi, altså at Thomas harselerer med vaporizer-fakta han har hørt fra noen av hasjavvenningsklientene sine. Det kan selvfølgelig hende at Thomas faktisk mener det han sier, men at det faktum at han taler til en glissen sal full av cannabishatende akupunkturentusiaster fremtvinger latteren og grimasen. Thomas må gjerne opplyse meg om det er retorisk ironi eller et imaginært press fra salen som forårsaket latter og grimase.

thomasnada

Det siste lille avsnittet er skremselspropaganda som jeg virkelig skulle ønske at «Ut Av Tåka»-gjengen kunne holde seg for gode til å spy ut i slik en sal. Det er på ingen måte skremmende at vaporizer-salget er økende, det er bare bra at flere og flere går over til sunnere inntaksmåter. Høyere eller lavere andel THC betyr ikke så mye all den tid cannabis er meget enkelt å dosere i ønsket mengde, og klarer man det ikke på øyemål så finnes det vekter. Første gang man smaker på nyinnkjøpt cannabis vet man på grunn av forbudsforårsaket mangel på varedeklarasjon selvfølgelig svært lite om THC-innholdet, men etter å ha testet det klarer man å gjøre en grei vurdering av THC-potensen i den anskaffede cannabisen.

Hvis det er Volcano Vaporizer Thomas snakker om i foredraget sitt, så er dette en utmerket vaporizer som det går fint an å dosere ned til under 0,5 gram med, altså samme mengde som normalt røykes i en joint, og ved vaporizer-bruk kan man bruke den samme cannabisen 3-4 ganger. Advarselen fra Thomas Pedersen om større sjanse for psykose forbundet med bruk av vaporizer er latterlig inkompetent.

Det forventes at leder for «Ut Av Tåka»-prosjektet, Lena Frøiland Moen, rydder opp blant sine ansatte og sørger for en langt mer vitenskapelig tilnærming i prosjektet sitt.

Reaksjoner fra Rita Nilsen-leiren

Her er et knippe reaksjoner som kom på Rita Nilsens Facebook-profil og på andre Retretten-sider etter at jeg publiserte Rita Nilsens dobbeltolle:

video

3folkeregistre
10doblet
ballelosekverulanter
brodhuetreinaas
dritogdra
drittsekkerstyreleder
dusterheidi
egilhopaneng
egilhopaneng2
forbannalavmaal
fuckthem
idiotermateos
karmabiter
maxondskap
mestjavlige
mindrebegavet
samfunnsstraff
skammeligidiot
smekk
soppelmennesker
uforskammelidrittsekk
umenneskelig
wanja-dritogdra

Disse kommentarene beskriver den lynsjestemningen Rita Nilsen og hennes medarbeidere pisket sammen blant tilhengerne sine. Enda mer graverende er at Rita Nilsen tillot sin høyre hånd Michel Mateos å fremme en forholdsvis drøy indirekte trussel mot meg og personen som varslet myndighetene, men denne har jeg valgt å ikke inkludere her. Jeg har uten hell forsøkt å gå i dialog med Rita Nilsen om denne trusselen. Jeg har også forsøkt å få Mina Gerhardsen til å snakke med Rita Nilsen om Michels trussel, men Mina forsøkte bare å distansere seg – på tross av at Retretten er en av Minas nærmeste støttespillere i Actis-paraplyen, og på tross av at Rita Nilsen sitter i styret i Actis.

minaretretten

Rita Nilsens dobbeltrolle

Rita Nilsen har to selskaper; en ideell organisasjon (Retretten) og ett aksjeselskap (NADA Norge). Rita Nilsen eier 100% av aksjene i NADA Norge.
Jan Andersen er mannen til Rita Nilsen, og har i lengere tid vært ansatt som manager for NADA Norge[1]. Jan Andersen sitter også i styret, som kun består av Rita og Jan. Rita Nilsen var daglig leder frem til 26.09.2016, da Jan Andersen tok over denne stillingen. 13.10.2016 var det stortingshøring der Retretten ba om større og permanent bevilgning (42.05 ut i klippet).

mina-rita

NADA Norge selger akupunktur-utstyr og vitaminer. Retretten jobber på rusfeltet opp mot rusmisbrukere i fengsel og på gateplan. Retretten gir også akupunktur-behandling og vitaminer til rusmisbrukere. Akupunktur-utstyret og vitaminene, som enkelte år har hatt en plass i Retrettens regnskap på mellom to og fem hundre tusen kroner sammen med kursmateriell, kjøpes selvfølgelig av NADA Norge.

Retretten pusher aktivt akupunktur-kurs og akupunktur-utstyr på sine mange kontakter i rusfeltet, kundelisten av offentlige og offentlig subsidierte aktører er lang, og det er selvfølgelig NADA Norge som fakturerer og profiterer på spredningen av akupunktur som behandling av rusmisbrukere. Man kan se av regnskapet at aksjeselskapet hadde en solid vekst i 2015, og man kan se at det både utbetales lønn og tas ut utbytte. NADA Norge hadde en omsetning på drøye 1,2 millioner kroner i 2015.

Konklusjoner:

  • Den økonomiske dobbeltrollen til Rita Nilsen er sannsynligvis ulovlig og straffbar. Den ideelle organisasjonen fungerer som en kunderekrutterer for aksjeselskapet.
  • Akupunktur er uten dokumentert effekt utover placeboeffekt, og er således uforenlig med offentlig støtte som krever evidensbasert forankring.

(Rita Nilsen i Retretten har ikke ønsket å ha dialog om dobbeltrollen. Innholdet i dette innlegget er derfor utelukkende basert på offentlig tilgjengelig informasjon og innsynskrav. Retretten er en organisasjon under Actis-paraplyen.)

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
[1] Facebook-profilen til Jan Andersen forsvant kort tid etter denne artikkelen ble publisert. Her er screenshot fra tidligere:
janandersen