Førerkortsaken: Var dommer Jan Eivind Norheim inhabil?

I Bjørn Dahls førerkortsaks fjerde behandling i rettsvesenet, altså i lagmannsretten i august 2018, var Jan Eivind Norheim dommer. Arne Seland var Bjørn Dahls advokat. Disse to har møttes i retten før, i den svært kontroversielle Hemsedalsaken fra 2016. Da var Jan Eivind Norheim aktor, og Seland var forsvarsadvokat for en av mennene som var siktet i voldtektssaken.

Blant andre Arne Seland klarte å få mennene i Hemsedalsaken frikjent til tross for at mange mente det var nok beviser i saken til å dømme mennene. At Nordheim tapte saken var et presisjenederlag for han i en sak som hele nasjonen hadde fått øynene opp for. Og som ikke selve tapet i saken var nok, gjorde Nordheim en stor tabbe da han ikke anket saken.

«Både advokat John Christian Elden i advokatfirmaet Elden og jusprofessor Hans F. Marthinussen har pekt på at det kan ha vært saksbehandlingsfeil at det bestemmende mindretall i lagmannsretten ikke vurderte om mennene kunne domfelles for grov uaktsom voldtekt – et mildere straffebud enn det de opprinnelig sto tiltalt for.»

Når Elden og Marthinussen på vegne av folket påpeker at den tapte saken burde vært anket mens absolutt hele medie-Norge følger med, så er det lett for den som lider prestisjenederlaget å kanalisere følelsene knyttet til nederlaget mot de personene som fremmer kritikken.

nordheim

Aktører i Hemsedalsakskomplekset overlapper med aktører i førerkortsakskomplekset

Både Elden og Marthinussen har offentlig omtalt førerkortsakene, og det er rimelig å anta at de ønsker en dom i Bjørn Dahls favør i førerkortsaken hans.
Vi har dermed en situasjon der Arne Seland som Bjørns advokat i lagmannsretten vant mot Nordheim i den mye omtalte Hemsedalsaken, og der et par av førerkortsakenes profilerte pådrivere etter Nordheims tap i Hemsedalsaken påpekte at det ikke bare var i selve tapet i saken Nordheim gjorde en dårlig jobb, men at han også ved å ikke anke begikk en feil som for Andrea Voldum og rettsfølelsen til en stor del av befolkningen fikk fatale konsekvenser i form av at den kontroversielle frifinnelsen ble stående.

Det vil ikke være uvanlig hvis Nordheim har såre, vanskelige og/eller ubearbeidede følelser knyttet til dobbelt-prestisjenederlaget i Hemsedalsaken, og i førerkortsaken til Bjørn Dahl sitter Nordheim to år senere plutselig med makten til å i stor grad påvirke dommen i disfavør av Arne Selands klient, hvis det av akk så dagligdagse menneskelige hevnmotiver kanskje kan bidra til å føle seg litt bedre et lite øyeblikk med tanke på følelsene som nærmeste uunngåelig ligger igjen i bakhodet fra Hemsedalsaken. I tillegg vil en dom i Bjørn Dahls disfavør irritere både Elden og Marthinussen.

Betyr dette at Jan Eivind Nordheim var inhabil i førerkortsaken til Bjørn Dahl?

Definisjonen på inhabilitet er hos lovdata.no:

At en person er “inhabil“ eller “ugild“ innebærer at det foreligger omstendigheter som er egnet til å svekke tilliten til hans eller hennes upartiskhet.

Det vil ikke være urimelig å hevde at den påpekte overlappingen av aktører i Hemsedalsakskomplekset og i førerkortsakskomplekset, i lys av Nordheims prestisjenederlag, representerer omstendigheter som er egnet til å svekke tilliten til hans upartiskhet. I en sak som Bjørn Dahl sin førerkortsak, der et individ sine rettigheter blir overkjørt av et helt statsapparat i en langvarig prosess der prinsipper om likebehandling kastes over bord, er det svært viktig at dommeren er helt objektiv og ikke har noen følelser knyttet til noen direkte eller indirekte aktører i sakskomplekset.

Likevel dekkes nok ikke den påpekte mistilliten til upartiskhet av de forholdsvis konkrete habilitetsbestemmelsene i forvaltningsloven og i domstolloven, så jeg vil tro Nordheim hadde blitt erklært habil hvis det hadde blitt gjennomført en habilitetsvurdering. Man kan kanskje si at habilitet språklig sett og habilitet i lovens forstand avgrenses på forskjellig måte.

I tillegg svarte Bjørn Dahls advokat at de ikke hadde noen innvendinger til dommerens selverklæring som habil, og da er jo saken grei. Bjørn Dahl har siden tapet i lagmannsretten skiftet advokat, og anket dommen til Høyesterett der den skal behandles av ankeutvalget.

En habilitetsvurdering av Nordheim i lys av Hemsedalsaken er såvidt meg bekjent ikke en del av Dahls anke, men jeg nevner habilitetsbetraktningen i denne artikkelen fordi det er nok et uroelement som gjør det vanskelig for oss som følger med å slå oss til ro med lagmannsrettens dom. At saken har vært gjennom tingretten og lagmannsretten i to omganger og at begge parter sitter igjen med to seire hver, styrker heller ikke tilliten til at rettsvesenet har kommet frem til en riktig avgjørelse. Det mest graverende mistillitsmomentet er likevel at dommeren har felt dom i Bjørn Dahls disfavør ved å støtte seg på et sakkyndig vitne som hevder man kan være stein i hele 41 timer etter å ha inntatt cannabis.

Reklamer