Bjørn Dahls førerkortsak i grove trekk

Kjernen i saken er at Staten v/Politidirektoratet mener Bjørn Dahl må fratas førerkortet fordi de vurderer han som både:

  • ikke edruelig
  • til fare for trafikken

Bakgrunnen for dette er at Bjørn Dahl bruker medisinsk cannabis. Nærmere bestemt bruker han Bedrocan-produktene Bedrocan og Bedica, der Bedrocan har 22% THC og Bedica har 14% THC. Bjørn bruker medisinsk cannabis 2-3 ganger per uke (ca. 10 ganger per måned), og når han bruker medisinsk cannabis doserer han 0,25 – 0,5 gram. Bjørn venter alltid minst 15 timer etter bruk før han kjører bil. Disse faktum bestrides ikke av noen parter i saken og ansees som de faktiske forhold, men Politidirektoratet mener Bjørns bruk på 2,5 – 5 gram per måned er misbruk og at han derfor må ansees som ikke edruelig.

Å ansees som ikke edruelig og å ansees som til fare for trafikken er to kumulative vilkår i veitrafikkloven. At de to vilkårene er kumulative betyr at begge må være oppfylt for at den tilknyttede konsekvensen skal kunne trå i kraft. I Bjørn Dahls tilfelle betyr dette at han både må ansees som ikke edruelig og som til fare for trafikken, for at han skal kunne fratas førerkortet.

Bakgrunn

Dette er jo fjerde gang Bjørn Dahl og Politidirektoratet møtes i retten for å diskutere retten hans til å beholde førerkortet. Første gang i tingretten (2015) vant Politidirektoratet, da de fikk rettens gehør for at Bjørn Dahl ikke er edruelig, og at vurdering som ikke edruelig var tilstrekkelig for å frata han førerkortet. Bjørn Dahl anket, og vant i lagmannsretten i 2016, da det ble slått fast at vurdering som ikke edruelig ikke er tilstrekkelig for å frata førerkortet, det må også vurderes dithen at vedkommende er til fare for trafikken.

Senere i 2016 fattet Politidirektoratet nytt vedtak om å frata Bjørn Dahl førerkortet, der de hadde gjort en vurdering som konkluderte med at Bjørn Dahl er til fare for trafikken, men uten å ha noen konkrete holdepunkter å hvile konklusjonen på. Derfor tapte Politidirektoratet da Bjørn Dahl så seg nødt til å bringe også det nye vedtaket inn for tingretten, og tingretten sa seg rett og slett uenig i at Bjørn Dahl er en fare for trafikken, og de mente heller ikke at den påståtte akkumuleringseffekten som Jørg Mørland forsøkte å selge til retten for Politidirektoratet hadde blitt sannsynliggjort.

Politidirektoratet anket, og nå har partene altså møttes for fjerde gang i rettssystemet:

thumb2

Del 1: Statens åpning
Del 2: Forsvarets åpning
Del 3: Bjørn Dahls hovedforklaring
Del 4: Forsvarets vitne med tolk
Del 5: Statens ekspertvitne Jørg Mørland
Del 6: Forsvarets vitne Knut Dalen
Del 7: Forsvarets vitne Ole Røgeberg
Del 8: Bjørn Dahls tilleggsforklaring
Del 9: Statens avslutning
Del 10: Forsvarets avslutning

Politidirektoratets bevisførsel

Politidirektoratets strategi for å frata Bjørn Dahl førerkortet er å få gjennomslag for sin vurdering av Bjørn som til fare for trafikken. Politidirektoratet har i hovedsak fremmet samme argumentasjon som de gjorde da de tapte i tingretten, der de ikke har gjort noen konkret vurdering av Bjørn Dahls skikkethet til å ferdes i trafikken. Deres vurdering hviler derimot på deres hypotetiske antagelse om at mennesker generelt kan være ruspåvirket opptil 24 timer etter siste inntak av cannabis, samt en håndplukket teori presentert av Jørg Mørland.

Argumentasjonen deres er en svært hypotetisk tankegang som sier at hvor lenge etter inntak av cannabis man fortsatt er ruset, ikke bare varierer fra person til person, men at det også kan variere hos en og samme person fra gang til gang. Politidirektoratet hevder altså at hvor lang tid det tar fra Bjørn Dahl bruker cannabis til han er så lite ruset at han kan kjøre bil, i teorien kan variere fra 6 timer til 24 timer, og at man dermed for sikkerhets skyld må tenke at det er mulig Bjørn Dahl fortsatt er for ruset til å kjøre bil 15 timer etter inntak av medisinsk cannabis.

Akkumuleringseffekten

For å styrke denne hypotetiske antagelsen lener de seg også på Jørg Mørland sin kontroversielle akkumuleringseffekt-teori. Jeg har ikke kopi av grafen Mørland presenterer, men han referer til den som «Heuberger». Hvis man plotter inn at Bjørn Dahl bruker 0,25 – 0,5 gram cannabis med 22% THC ca. hver tredje dag, så sier visstnok Heuberger-modellen at det er sannsynlig at Bjørn Dahl vil ha et THC-nivå etter 17 timer som er over lovens grense på 0,004 mikromol.

Man kan jo spørre seg retorisk hva dette vil bety for mennesker som bruker mer cannabis enn Bjørn, for eksempel daglig. For det fins jo en del med daglig cannabisbruk, akkurat som det finnes en del mennesker som drikker litt alkohol hver dag.

Bjørn Dahls bevisførsel

Ole Røgeberg vitnet og forklarte at THC begynner å gå ut av systemet et par timer etter inntak, og i all hovedsak er ute av systemet etter fem til seks timer. Røgeberg ga uttrykk for at seks eller i verste fall åtte timer etter inntak kan være en fornuftig grense å sette for bilkjøring som tommelfingerregel. Røgeberg uttalte også at man 15 timer etter inntak bør være klinisk edru med god margin.

Bjørn Dahls kanskje viktigste bevis er blodprøver han har tatt på Volvat. Han møtte opp rett etter å ha røyket en solid dose cannabis, og ble målt med høye verdier godt over lovens grense. Så kom han tilbake 15 timer senere og tok ny blodprøve, og den viste en verdi under lovens grense på 0,004 mikromol per liter blod.

Dette beviser jo at Bjørn Dahls praksis sikrer at han aldri kjører ruspåvirket. Når han venter minst 15 timer etter inntak av cannabis før han kjører bil, så har han bevist utover enhver rimelig tvil med empiriske blodprøveundersøkelser at det ikke er noen risiko for at han kjører ruspåvirket når han følger de prinsippene for cannabisinntak og bilkjøring som retten har lagt til grunn at han følger.

Politidirektoratets svar på dette er en aggressiv relativiseringsretorikk der de påpeker at hvor mye THC som faktisk går fra jointen og inn i blodsystemet kan variere fra gang til gang, og også at halveringstiden for THC kan variere fra gang til gang. Dette bruker de til å si at slike variasjoner ikke gjør testen til Bjørn til noen fasit for hvordan THC skilles ut i systemet til Bjørn, og de argumenterer med at testen viste at han den ene gangen hadde THC-verdier under lovens grense 15 timer etter inntak, men at det andre ganger hypotetisk sett kan gå mer enn 15 timer før han har et THC-nivå under lovens grense.

Politidirektoratets argumentasjon om denne testen er veldig relativistisk og hypotetisk. Bjørn Dahl har tatt en vitenskapelig tilnærming der profesjonelle har gjort en faktisk empirisk test av Bjørn sitt THC-nivå. En slik test beviser hvordan THC skilles ut av Bjørn utover enhver rimelig tvil, som er beviskravet i straffesaker. Dette er en sivil sak, og da gjelder mildere beviskrav. Ergo følger at bevis som burde være tilstrekkelig til å oppfylle et beviskrav utover enhver rimelig tvil bør være mer enn nok til å trumfe i en sivil sak som denne førerkortsaken.

Katastrofe for alkoholbrukere

Politidirektoratet argumenterer med håndplukket teori og hypotetisk relativisering som virker lite prinsippfast. Jørg Mørland nevnte i rettssaken at akkumulering gjelder for alle rusmidler, også for alkohol. Og hvis hypotetisk relativisering skal gjelde for illegale rusmidler bør hypotetisk relativisering gjelder også for alkohol, da veitrafikkloven ikke skiller på legale og illegale rusmidler.

Hvor høy promille man får og hvor lenge den hypotetisk kan bli værende over promillegrensen kan variere ikke bare fra person til person, men også hos en og samme person fra gang til gang. Mangel på søvn og hvile, midlertidig redusert næringsinntak, stressnivå og ukjente faktorer kan påvirke promillenivået, og det betyr at i en del tilfeller kjører folk bil dagen derpå med subjektiv antagelse om promille under lovens promillegrense, når de i tråd med Politidirektoratets argumentasjon hypotetisk sett kan ha en promille over promillegrensen.

Borgere som drikker et par glass vin til maten et par ganger i uka bør fratas førerkortet hvis Politidirektoratet vil være konsekvent. Det samme med borgere som drikker store mengder alkohol i helgene og et par enheter også på ukedagene. Det er stor variasjon i hvor høy promille forskjellige mennesker får av en gitt mengde alkohol. Det er også stor variasjon i hvor høy promille en og samme person kan få av en gitt mengde alkohol fra gang til gang; mangel på søvn og hvile, midlertidig redusert næringsinntak, stressnivå og ukjente faktorer kan påvirke promillenivået, og dermed også hvor lenge etter inntak man har promille over lovens grense.

Hvis et ekstremt ytterpunkt på 24 timer skal brukes hypotetisk og juridisk mot cannabisbrukere, så burde også et ekstremt ytterpunkt brukes hypotetisk og juridisk mot alkoholbrukere. Hvem som fortsatt er ruspåvirket 24 timer etter inntak av cannabis kunne ikke Jørg Mørland svare på. Likevel hevder Politidirektoratet at 24 timer må legges til grunn, fordi et eller annet menneske som ikke er Bjørn Dahl angivelig var stein 24 timer etter inntak av cannabis, og fordi de mener at hvis man røyker en joint med Bedrocan hver tredje dag så vil det i tråd med akkumuleringseffekten bygge seg opp THC-verdier i blodet til brukeren.

Reklamer