Bjørn Dahl kastet i fengsel

I dag har Bjørn Dahl blitt kastet i fengsel. Bakgrunnen er en narkotikadom fra nærmere halvannet år siden i en sak fra 2014. Jeg har lest dommen, og min vurdering er at Bjørn er utsatt for et ubarmhjertig og unødvendig overgrep fra påtalemaktens side.

behindbars

Førerkortsaken i fare?

Domsavgjørelsen er fra våren 2017. Da Bjørn i løpet av sommeren hadde klart å ta innover seg den harde dommen tok han kontakt med myndighetene for å få til soningsforhold han kan leve med. I sine forsøk har han lagt vekt på:

  • Behov for tidsmessig forutsigbarhet sånn at han kan ta skritt for å unngå at gården hans i Hardanger går til grunne økonomisk.
  • Behov for alternativ soning i lys av hans soningsudyktighet med godt dokumentert PTSD (posttraumatisk stresslidelse) som den mest markante faktoren.

Bjørns forsøk på å finne en gangbar løsning har blitt ignorert og trenert av kriminalomsorgsmyndighetene, helt frem til langt ut i mai 2018. I dommen kan man lese:

«Flertallet legger til grunn at tiltalte var redd og følte seg tvunget til å påta seg oppdraget for å kvitte seg med gammel gjeld. Han har også hatt psykiske problemer over tid, og har hatt flere innleggelser i psykiatrien. Flertallet finner imidlertid ikke at dette kan få betydning for straffutmålingen i en sak med et slikt alvor og omfang som denne saken. Hvorvidt tiltalte er soningsdyktig må vurderes av Kriminalomsorgen.»

For meg virker det nærliggende å stille spørsmål om Kriminalomsorgen har lagt til side all human tankegang og rett og slett spekulert i å bryte ned Bjørn i forkant av den viktige førerkortsaken som skal for lagmannsretten 23. august. Tidspunktet for og plutseligheten av soningsoppstart er mildt sagt påfallende – så og si nøyaktig to måneder før førerkortsaken blir avholdt er det rimelig å anta at man normalt går inn i siste fase av forberedelsene sine i en slik prinsipiell og prestisjetung sak mot Politidirektoratet som førerkortsaken er.

Jeg kan jo ikke si det sikkert, men for meg synes det åpenbart at Kriminalomsorgen og Politidirektoratet i tospann har valgt ut tidspunktet ene og alene med tanke på å bryte Bjørn ned mest mulig slik at han er dårligst mulig rustet og forberedt når førerkortsaken kommer opp. Razzia-stuntet som Politidirektoratet muligens var innblandet i da førerkortsaken til Bjørn var til behandling i lagmannsretten i 2016 var ikke nok til å knekke Bjørn da, og hvis motivet for den razziaen var å sette Bjørn ut av spill eller fremprovosere usiviliserte reaksjoner fra Bjørn, må konklusjonen deres ha vært at det må sterkere lut til neste gang det gjøres forsøk på skitne triks.

Jeg er bekymret for Bjørns helse

Jeg har noe kjennskap til Bjørns historikk. Han har tidligere blitt dømt i to store narkotikasaker (2001 og 2005), men har på grunn av sin psykiske helsetilstand kun sonet en eneste dag i ordinært fengsel, mens resten av soningen har vært alternativ soning og helsemessige tiltak.

Jeg frykter at Bjørn denne gangen kommer til å bli værende på ordinær fengselscelle helt frem til førerkortsaken 23. august, og at han først etter denne saken har en reell mulighet til å få gjennomslag for alternativ soning som han kan leve med. Hvordan han kommer til å respondere på kombinasjonen av ordinær soning og konsekvent kriminalomsorg-byråkratisk motarbeidelse de neste to månedene, er mildt sagt uvisst og et farlig helsemessig eksperiment. Jeg frykter at dette kan resultere i katastrofe for Bjørns psykiske helse.

Dette er etter mitt syn et grovt inhumant overtramp mot Bjørn, og fremstår som et ledd i et følelsesløst maktspill fra myndighetenes side for å på skittent vis bedre sine egne sjanser i førerkortsaken, der de allerede har vist at de er villige til å bruke alle triksene i maktmisbruksboka for å unngå at det prinsipielle førerkortspørsmålet skal bli avgjort på rettferdig måte.

Egentlig burde jo førerkortspørsmålet allerede vært avgjort. Politidirektoratet valgte å ikke anke da de tapte i lagmannsretten, men unnlot likevel på svært arrogant vis å rette seg etter lagmannsrettens avgjørelse.

Kriminalomsorgen bør ta til fornuft

Når man har ‘omsorg’ som en del av navnet sitt, så ligger det en iboende forpliktelse til å ta humane hensyn. Bjørn aksepterer at han er dømt, og er åpen for en rekke alternative soningsmåter. Når det gjelder ordinær soning er både Bjørn og historikken hans krystallklar på at han er soningsudyktig.

Jeg oppfordrer Kriminalomsorgen på det sterkeste til å imøtekomme Bjørns behov for alternative soningsforhold, og jeg står ikke alene med denne oppfordringen. Det er mange som støtter Bjørn Dahl, og vi kommer til å følge prosessen med lykt og lupe.

Hyggelige oppmuntrende meldinger til Bjørn Dahl kan postes her.

Reklamer

Skitne triks fra Politidirektoratet?

23. august 2018 skal Bjørn Dahl i Lagmannsretten for andre gang i førerkort-saken sin. For andre gang fordi Justis- og beredskapsdepartementet (Politidirektoratet) på udemokratisk vis ignorerte Lagmannsrettens avgjørelse da Bjørn Dahl vant saken i 2016.

Det ligger i kortene at Bjørn Dahl vil vinne også denne runden i Lagmannsretten, men kan det tenkes at Politidirektoratet vil prøve å sabotere for Bjørn i tiden frem mot 23. august? La oss undersøke hva som skjedde forrige gang Bjørn var i Lagmannsretten.

Hva skjedde 27. juni 2016?

Denne dagen var Bjørn Dahl i Oslo i Borgarting Lagmannsrett i anledning førerkortsaken sin. I pausen får han en telefon fra gården sin, som ligger ytterst i Hardanger utenfor Bergen. Gårdsgutten forteller at politiet er på gården og foretar narkorazzia.

raid

Å få en slik beskjed, midt i en tragikomisk førerkortrettssak som har hengt over Bjørn siden 2014, er selvfølgelig en påkjenning som er vanskelig å ikke bli rystet av. Men Bjørn lot seg ikke vippe av pinnen, fullførte rettssaken i Borgarting Lagmannsrett og vant.

Det må likevel være lov å spørre seg om datoen for razziaen er tilfeldig, eller om dette er et skittent triks fra Politidirektoratet. Det er noen forhold i saken som hinter om at datoen ikke var tilfeldig valgt:

  • Grunnlaget for razziaen er syltynn. Politiet hadde to måneder i forveien vært på gården til Bjørn for å levere stevning i en annen ikke-relatert sak, og i den anledning hadde de kikket inn kjellervinduet til Bjørn og sett noen selleriplanter som de mente var cannabisplanter.
  • Normal praksis når politiet observerer cannabisplanter er å foreta umiddelbar inngripen, ikke å vente to måneder før de foretar razzia.
  • Saken bærer preg av et lokalt politikammer som i svært liten grad klarer gjøre rede for og forklare saksprosessen, blant annet var ikke etterforskningslederen klar over at han var etterforskningsleder.
  • Rapporten om selleriplante-observasjonen ble skrevet hele tre uker etter observasjonen.
  • Politiet hadde fått dommertillatelse til å foreta razzia flere uker før de faktisk gjennomførte razziaen. Med andre ord virker det nesten åpenbart at politiet selektivt har valgt dato for razziaen på et svært ugunstig tidspunkt for Bjørn Dahl og den prestisjetunge førerkortsaken.

Hva nå?

Jeg håper Bjørn Dahl får gjennomføre sin andre runde i Lagmannsretten uten ytterligere stress fra politiet. Rettsavgjørelsen som følge av sakens behandling i Lagmannsretten 23. august blir meget viktig. Jeg ser for meg at det er svært sannsynlig at Bjørn vinner også denne runden, da han har vunnet denne saken de tre siste gangene den har vært behandlet i rettssaler.

Og denne gangen kan jeg ikke se annet enn at Justis- og beredskapsdepartementet (Politidirektoratet) blir nødt til å enten respektere Bjørns seier eller anke til Høyesterett. Bergens Tidende har allerede dekket saken med flere artikler, Politidirektoratet har allerede fått kritikk av Sivilombudsmannen, og Politidirektoratets udemokratiske arroganse er allerede blitt kritisert av Dagbladet på lederplass. Jeg tror ikke Politidirektoratet slipper unna en gang til med å verken respektere domstolen eller anke, uten å utløse voldsomt medierabalder.

(Artikkelen er skrevet på bakgrunn av denne saken.)