Korreksjon til artikkelen «Rita Lindholm Lunds dobbeltrolle»

I artikkelen Rita Lindholm Lunds dobbeltrolle har jeg skrevet en faktafeil. Jeg skrev:

Det er LAR-Nett som betaler for lokalet i Stensarmen 3A. Når Rita Lindholm Lund avholder månedlige LMS-møter i lokalet skjer dette riktignok utenfor arbeidstiden hennes i LAR-Nett, men LAR-Nett kompenseres ikke økonomisk for bruk av lokalet.

At LAR-Nett ikke kompenseres for Lindholm Lunds bruk av lokalet til møter for LMS Tønsberg, medfører ikke riktighet. LMS Tønsberg betaler 2.500 kroner hver måned for bruk av lokalet til møter. Disse utdragene fra LMS’ og LAR-Netts regnskap dokumenterer at LAR-Nett kompenseres økonomisk for bruk av lokalet:

lnn-lms

Jeg beklager denne feilen.

Stille fra LAR-Nett om sakens kjerne

Jeg har beklaget feilen overfor Lindholm Lund, men også forklart at dette med leie av lokalet på ingen måte var hovedkritikken i artikkelen min. Allerede før påske ble det fra mange hold avkrevet svar fra LAR-Netts ledelse om detaljene i mistillitsvoteringen mot styrelederen i februar 2017. Det ble fra LAR-Netts side varslet at svar ville komme over påske, men ingen informasjon har kommet.

beklagelse

LAR-Nett skal avholde årsmøte i mai, og årsmøtet ville vært det naturlige tidspunktet til å gjøre utskiftninger i ledelsen av styret. En ekstraordinær mistillitsvotering mot styrelederen kun et par måneder før årsmøtet bør kun skje i helt ekstreme tilfeller, og det bør eksistere en svært klar og overbevisende begrunnelse for en slik mistillit. LAR-Nett har ikke lykkes i å oppgi en slik klar og overbevisende begrunnelse.

Den eneste begrunnelsen som er gitt finnes i et av LAR-Netts svar til Helsedirektoratet:

begrunnelse-mistillit

Denne begrunnelsen er rotete og insinuerende vag, over grensen til konspirasjonsteoretisk, og kan ikke godtas som adekvat begrunnelse. Medlemmene av LAR-Nett bør kreve full åpenhet fra LAR-Nett om mistillitsprossessen som skjedde i februar 2017, slik at alle kortene kommer på bordet.

Mistanke om proteksjonisme styrket

Jeg fant dokumentasjonen på betalinger av leie fra LMS til LAR-Nett i LAR-Netts svar til Helsedirektoratet, som er svar på den forrige styrelederens bekymringsmelding. Denne korrespondansen med Helsedirektoratet resulterte i et møte mellom Helsedirektoratet og LAR-Nett 23.03.2017. I møtereferatet finner man opptil flere kritikkpunkter som underbygger teorien om at den forrige styrelederen ble støtt ut fordi hun forsøkte å få oversikt over de ansattes arbeidsoppgaver.

stillingsinstruks01

stillingsinstruks02

stillingsinstruks03

Dette underbygger teorien om at den forrige styrelederen har møtt på motstand i forsøket på å rydde opp i ansettelsesforhold og stillingsinstrukser, som jeg i artikkelen Rita Lindholm Lunds dobbeltrolle omtalte som en av den forrige styrelederens kjepphester.

Referatet fra møtet med Helsedirektoratet underbygger også teorien om at den forrige styrelederen har møtt på motstand i forsøket på få gjennomslag for sin andre kjepphest; at ansettelsesforhold skal inkludere brukerkontakt.

brukerfokus01

brukerfokus02

brukerfokus03

Referatet fra møtet mellom LAR-Nett og Helsedirektoratet bekrefter at Helsedirektoratet finner flere forhold kritikkverdig i LAR-Nett, og at flere av disse kritikkverdige forholdene sammenfaller med forhold den forrige styrelederen forsøkte å rydde opp i. Fakta som per i dag ligger på bordet peker sterkt i retning av at den forrige styrelederens forsøk på å rydde opp er den egentlige årsaken til mistillitsvoteringen. Det ser dessverre stygt ut som de fulltidsansatte i LAR-Nett, med Rita Lindholm Lund i spissen, på proteksjonistisk vis har manipulert majoriteten av styret til å kaste styrelederen for å unnslippe kritikk for den kostbare, lite bruker-orienterte og lite tilfredsstillende funksjonen de har i LAR-Nett.

Reklamer

Rita Lindholm Lunds dobbeltrolle

Rita Lindholm Lund er engasjert i to organisasjoner; en brukerorganisasjon (LAR-Nett, LNN) og en pårørendeorganisasjon (Landsforbundet Mot Stoffmisbruk, LMS). I LAR-Nett er hun ansatt i 100% stilling som organisasjonssekretær og i LMS er hun frivillig lokallagsleder i Tønsberg.

På LMS sine websider står følgende:
lms-lokal

Rita Lindholm Lunds selvdefinerte oppgaver i LMS Tønsberg har jeg ikke oversikt over, men de inkluderer skogstur, båttur og månedlig medlemsmøte. Det mest omfattende tilbudet Lindholm Lund tilbyr LMS-medlemmene er likevel NADA-akupunktur:
lms-nada

Besøksadresse for LAR-Netts hovedkontor: Stensarmen 3A, 3112 Tønsberg
Besøksadresse for LMS Tønsberg: Stensarmen 3A, 3112 Tønsberg

lnnlmskontor

Det er LAR-Nett som betaler for lokalet i Stensarmen 3A. Når Rita Lindholm Lund avholder månedlige LMS-møter i lokalet skjer dette riktignok utenfor arbeidstiden hennes i LAR-Nett, men LAR-Nett kompenseres ikke økonomisk for bruk av lokalet. (Denne setningen er dementert her.)
Når Rita Lindholm Lund gir NADA-akupunktur til LMS-medlemmer og venner i lokalet kompenseres heller ikke LAR-Nett økonomisk, og dette skjer i arbeidstiden hennes i LAR-Nett. På toppen av det hele er det LAR-Nett som betaler for akupunktur-utstyret.

Maktkampen i LAR-Nett

Brukerorganisasjonen LAR-Nett er i hardt vær om dagen, etter at styrelederen i februar ble støtt ut i en mistillitsvotering som ikke ser ut til å være motivert av interesse for brukerne. Styremedlemmene som stemte i disfavør av styrelederen har ikke gitt noen offisiell forklaring på mistilliten, derfor er det nødvendig å undersøke hva som har skjedd i forkant av mistillitsvoteringen for å finne de sannsynlige årsakene til utstøtingen.

Den nå avsatte styrelederen har hatt to kjepphester i sitt arbeid med å fornye LAR-Nett:

  1. Betalte posisjoner i LAR-Nett bør ha en stillingsinstruks som fundament.
  2. Betalte posisjoner i LAR-Nett bør inkludere stor grad av brukerkontakt.

Arbeidet med å få de ansatte til å strukturere (skrive ned) sine arbeidsoppgaver viste seg vanskelig, og har blitt direkte motarbeidet. Derfor er det ikke kommet på det rene hva den enkelte ansatte gjør, ei heller om arbeidsoppgavene forsvarer stillingsprosentene.

LAR-Nett har to heltidsansatte, som begge tilsynelatende har topplønn på nivå med lederlønnen til Jon Storaas i den mye kraftigere statsstøttede organisasjonen Rusmisbrukernes Interesseorganisasjon. De heltidsansatte i LAR-Nett er daglig leder Dag Myhre og nevnte organisasjonssekretær Rita Lindholm Lund. Det som er sikkert er at Rita Lindholm Lund fører regnskap og styrer økonomi for LAR-Nett, noe jeg vil anta forsvarer en stilling opp mot 20%. Utover dette er det uvisst hva Lindholm Lund gjør, og hun har altså motsatt seg den avsatte styrelederens forsøk på en avklaring i forhold til stillingsbeskrivelse med oversikt over arbeidsoppgavene.

Daglig leder og organisasjonssekretær skal være underlagt styret, men i LAR-Nett er det daglig leder og organisasjonssekretæren som har styrt styremøtene og ført referat. I desember oppsto konflikt da den nå avsatte styrelederen tok fra Rita Lindholm Lund og Dag Myhre denne kontrollen over styremøtene, i samme tidsrom som det ble stilt spørsmål ved stillingsinstrukser, stillingsprosenter og brukerkontakt. Referatet fra styremøtet i desember som beskriver kimen til konflikten, er underkjent av det nye styret som ble sammensatt i februar etter mistillitsvoteringen mot styrelederen.

Nada brukerkontakt i Tønsberg

Begge de to fulltidsansatte, Rita Lindholm Lund og Dag Myhre, jobber på hovedkontoret i Tønsberg. Avsatte styreleders mantra om brukerkontakt som en del av arbeidsoppgavene til ansatte er i ekstremt liten grad gjeldende på hovedkontoret. Hvis man hevder at det aldri er LAR-brukere på hovedkontoret i Tønsberg, så er det ikke langt fra sannheten.

lnn-ritall-nada02

Ved eget estimat utfører Rita Lindholm Lund opp mot 150 akupunktur-behandlinger i året, dvs. 2-3 behandlinger per uke jevnt og trutt gjennom årene som har gått. Dette er helt klart tidkrevende, og fyller nok en ikke ubetydelig del av opp mot halvparten av arbeidsdagene hennes.

Når Rita Lund oppgir at hun har gitt 800-900 behandlinger til medlemmer av LAR-Nett, så bør man ta påstanden med en solid klype salt. Det er godt mulig tallet stemmer, men at alle disse behandlingene skal ha blitt gitt til medlemmer av LAR-Nett er blank løgn. LAR-brukere er nemlig i utgangspunktet ikke velkomne på kontoret, det er det kun LMS-medlemmer som er.

Jeg vil rette en appell til alle medlemmene i LAR-Nett om å innse alvoret i situasjonen som har oppstått det siste halve året. En styreleder som forsøkte å rydde opp i ansettelsesforhold og vri fokuset mot brukerkontakt ser ut til å ha blitt regelrett støtt ut av organisasjonen – av de som ikke ønsker noen forandring.

(Denne artikkelen er skrevet på grunnlag av innsynsdokumenter og annen offentlig tilgjengelig informasjon. LAR-Nett har takket nei til å fortelle meg sin side av mistillitsvoteringssaken, med henvisning til at de anser det som en personalsak.)

Kenneth Arctander vs. Jo Skårderud

I februar i år tok lobbyorganisasjonen Rusmisbrukernes Interesseorganisasjon (RIO) initiativ til et samarbeid med organisasjonene LAR-Nett, proLAR, A-larm, MARBORG og NUBS. Samarbeidsgruppen skulle komme med en felles appell til Kari Kjønaas Kjos (FrP) i Stortingets Helse- og omsorgskomité, basert på hva organisasjonene er enige om. Arbeidet i gruppen omhandlet felles ønske om bedre LAR med utvidet medikamenttilbud, men i løpet av prosessen klarte RIO å snike inn en formulering som politisk vil tolkes som motstand mot heroinassistert behandling (HAB):

«På denne måten kan de opiatavhengige få fullt utbytte av sin medisinske behandling og HAB vil være unødvendig, etter vårt syn.»

eva-brev-helsekomiteen

Problemet er at LAR-Nett, proLAR og NUBS er tilhengere av heroinassistert behandling, ikke motstandere. LAR-Nett hadde i januar en avstemning blant medlemmene sine, der resultatet stadfestet et soleklart ja til HAB.
Dette brevet uten underskrifter dukket opp på sosiale medier på kvelden fredag 31. mars og skapte umiddelbart svært sterke reaksjoner i og rundt proLAR og LAR-Nett. Begge disse organisasjonene gjorde det øyeblikkelig klinkende klart at de støtter heroinassistert behandling, tok avstand fra den siterte formuleringen i brevet, og stilte seg helt uforstående til både brevets eksistens og til hvordan brevet hadde blitt produsert.

Middels kraftig ordveksling oppsto mellom representanter fra RIO og LAR-Nett, der RIO mente alle hadde vært innforstått med prosessen og produksjonen av brevet. Etterhvert kokte diskusjonen ned til et spørsmål om passivt samtykke er tilstrekkelig til å få med organisasjoner på formuleringer av brev. RIO hadde nemlig sendt brevutkast per mail til flere representanter fra organisasjonene i samarbeidsgruppen, men ingen av mottakerne hadde fått med seg at det ble bedt om aksept til formuleringen av brevet.
Det bør være åpenbart at passivt samtykke ikke er tilstrekkelig i slike tunge politiske spørsmål som heroinassistert behandling.

Man kan selvfølgelig med rette hevde at proLAR og LAR-Nett bør lese mailene sine bedre og følge med ordentlig i timen, og dette bør disse to brukerorganisasjonene ta selvkritikk på og lære av. Jeg håper de vil være langt mer skjerpet neste gang de skal samarbeide med en lobbyorganisasjon av RIOs kaliber. Selv om proLAR og LAR-Nett kan kritiseres i denne saken, er kritikk mot disse en kritikk av ikke-overlagte passive handlinger.

Det er langt mer interessant å rette lupen mot aktive og mulige overlagte handlinger. Det hører med til historien at både RIOs Eva Pay (som ledet samarbeidsgruppen) og RIOs Kenneth Arctander fredag 31. mars varslet sak i Klassekampen lørdag 1. april.

Lørdag 1. april våknet folket opp til denne forsiden:

gina-kk

Flere håpet naivt i det lengste at dette var en genial aprilsnarr, men PR-stuntet var selvfølgelig ekte. Actis var tilsynelatende veldig raske med å bruke kontaktene sine i NTB til å kjøre ut saken i ekspressfart, og før noen visste ordet av det var denne falske nyheten om bruker-nei til heroin smurt utover hele 15 aviser. Her er et knippe av dem:

ntb2

Både Eva og Kenneth visste det ville komme oppslag i Klassekampen, men i hvilken grad de kjente til overskrift og vinkling er det kun de selv og journalist Jo Skårderud som vet. Ingen av dem er spesielt interessert i å snakke om det.

Eva bør ha detaljkjennskap om innholdet og formuleringene i brevet siden hun har ledet samarbeidsgruppen og har sendt brevet til de andre i gruppen og til Kari Kjønaas Kjos. Jeg mistenker dog at Eva har fått hjelp av den faglig sterkere Kenneth i utformingen av brevet, og at hun derfor ikke nødvendigvis har hatt oversikt over diverse redigeringer av brevet i løpet av prosessen med samarbeidsgruppen. At Kenneth var innforstått med innholdet i brevet virker helt åpenbart. Kenneth kjente innholdet i brevet, Kenneth sendte brevet til Klassekampen, Kenneth visste at det kom oppslag i Klassekampen dagen etter, og Kenneth var på Stortinget samtidig som samarbeidsgruppen møttes der for å gå inn til møtet med Kjønaas Kjos:

kenneth-samarbeidsgruppe-st

Kenneth har ikke ønsket å svare på om han var med inn på Stortinget eller bare møttes utenfor. Eva har sagt at hun ikke har hatt kontakt med journalisten Jo Skårderud. Jo Skårderud var ikke tilstede på Stortinget, men hadde en fotograf der. Fotografen tok visstnok kun bilder og hadde ingen funksjon som journalist, så det kan virke som at det faktisk er Kenneth som har fungert som journalist i den delen av saken som omhandler både brevet og besøket på Stortinget.

Som nevnt er det umulig å si i hvilken grad Kenneth kjente til Klassekampens valg av helt feilaktig forsideoverskrift, så lenge både Kenneth og journalisten Jo Skårderud nekter å uttale seg om det. Skårderud har uansett skyld i denne saken, han burde gjort et minimum av selvstendig research for å finne ut at flere av organisasjonene i samarbeidsgruppen er tilhengere av heroinassistert behandling.

Selv om Kenneth skulle vært uvitende om Klassekampens valg av vinkling og forsideoverskrift, så burde han fredag kveld kontaktet Jo Skårderud og varslet om at det hadde kommet sterke reaksjoner på brevet og at saken burde trekkes eller endres før trykk avhengig av valgt vinkling. Det kan se ut som Kenneth heller valgte å kontakte Mina Gerherdsen for å få saken pumpa ut via NTB så fort som mulig.

Kenneth sitt dilemma er at han må velge mellom å innrømme manipulasjon eller delvis inkompetanse hvis han velger å være åpen om hva som skjedde. Hvis Kenneth var innforstått med både den upopulære brevformuleringen og Klassekampens valg av vinkling og forsideoverskrift, så har han begått en svært manipulerende og kritikkverdig serie av handlinger. Hvis han bare var klar over brevformuleringen men ikke Klassekampens vinkling, så er han så lite oppdatert på hva som skjer i proLAR og LAR-Nett at det er direkte pinlig.

På samme måte sitter Jo Skårderud og Kenneth Arctander med et felles dilemma. Jo og Kenneth har tidligere i år samarbeidet om flere kritikkverdige saker i Klassekampen som har angrepet reformbevegelsen, så det er ingen tvil om at de har tett kontakt. Hvis Kenneth Arctander er helt uskyldig i Klassekampens vinkling, så er Jo Skårderud veldig skyldig. Da har Jo Skårderud misbrukt en delvis inkompetent, usikker og urutinert Arctander samt resten av de involverte i samarbeidsgruppen for å skape skandaleoppslag. Hvis Kenneth har vært innforstått med vinkling og forsideoverskrift så er Jo Skårderud ikke like skyldig, og kan ha blitt brukt av Kenneth hvis Jo som vanlig har vært lat og unnlatt å gjøre research.

Dessverre er det ganske sikkert at både Skårderud og Arctander kommer til å velge å ikke være åpne om hva som skjedde, og på den måten slipper begge unna ordentlig kritikk fordi uvissheten gjør at tvilen kommer dem begge til gode. Ingen av dem har noe å tjene på å være ærlige og åpne, da det kun vil føre til en drakamp om skyldfordeling og valget mellom uærlighet og udugelighet.

[Les også Kampen om heroinassistert behandling.]