Dobbeltkommunikasjon fra Rusmisbrukernes Interesseorganisasjon

I 2013 var forslaget om å tillate heroinrøyking på spøryterom ute på høring. I RIOs høringssvar argumenteres det mot forslaget, men de konkluderer likevel med at de ikke er motstander av forslaget:
«RIO er i prinsippet ikke imot å åpne for inhalering av heroin i sprøyterom.«

Dette høringssvaret ble i media oppfattet som motstand mot forslaget:
«Norsk Narkotikapolitiforening (NNPF) og RIO Rusmisbrukernes Interesseorganisasjon advarer også mot lovforslaget, som ble sendt på høring i juni og som nå er til behandling i Helse- og omsorgsdepartementet (HOD).«

I ikke-offentlig diskusjon på Mona Svartås sin Facebook-side skrev RIO følgende:
Kenneth Arctander Johansen: «RIO gikk ikke mot lovforslaget. Det kan synes som det har gått mote i å ikke lese høringssvarene.»
Eric Johanssen: «Her er første setningen i høringsuttalelsen til RIO: RIO er i prinsippet ikke imot å åpne for inhalering av heroin i sprøyterom. Så alle dere som hevder at RIO er imot har tydeligvis ikke satt dere inn i saken»

En uke senere kom det nye medieoppslag der RIO ble omtalt som motstandere av forslaget. Jeg spurte RIO direkte om dette på Facebook.
RIO spesifiserte da at de ikke går mot forslaget:
«Ja dette er feil. RIO svarte ikke at de var mot forslaget, men heller ikke at de hadde spesielt troen på den helt store effekten av tiltaket. Uansett viktig å notere at RIO ikke var mot forslaget.«

Min forespørsel resulterte tydeligvis i at RIO tok kontakt med media. Noen av artiklene ble endret fra «Rusmisbrukernes interesseorganisasjon (RIO) er motstander av forslaget om å tillate heroinrøyking.» til «Rusmisbrukernes interesseorganisasjon (RIO) er positiv til forslaget om å tillate heroinrøyking.»
Det første sitatet står fortsatt i VG.

Så falt endelig avgjørelsen til Helseminister Bent Høie i starten av 2014. Høie vraket forslaget, og begrunnet det med at han hadde valgt å lytte til høringssvarene fra politiet og RIO: «Jeg har lyttet til andre høringsinstanser som også har greie på dette, blant andre Rusmisbrukernes Interesseorganisasjon, politiet og psykologforeningen. Det er både sterke -faglige, -juridiske og bruker-organisasjoner har advart mot forlaget. sier Høie.«

På Regjeringens hjemmesider ble RIOs høringssvar omtalt som negativt:
«Helse- og omsorgsdepartementet har hatt forslaget fra Oslo kommune på høring. Flere høringsinstanser støttet forslaget, men det var delte meninger, blant annet var Rusmisbrukernes Interesseorganisasjon (RIO) og politiet negative.«

Og RIO selv var godt fornøyde med at Helseminister Høie vraket forslaget.

Denne dobbeltkommunikasjonen er godt over grensen til politisk bedrageri , og mye tyder på at Rusmisbrukernes Interesseorganisasjon i denne høringsrunden har ført Helseminister Bent Høie bak lyset på et nivå som bør få konsekvenser for denne kraftig statsstøttede organisasjonen.

smokeheroine

Reklamer

Kampen mot HAB (Heroin-assistert behandling)

Rusmisbrukernes Interesseorganisasjon (RIO) hevder å være en brukerorganisasjon for rusmisbrukere, på tross av å ikke ha noen aktive rusmisbrukere tilknyttet sine beslutninger og på tross av å ikke ha medlemmer. Kritikk av manglende demokratisk struktur og falsk representasjon har blitt besvart med et desperat forsøk på å bruke en ekte brukerorganisasjon, LAR-Nett, som politisk alibi for RIOs motstand mot Heroin-assistert behandling (HAB).

I forbindelse med RIOs Aftenposten-kronikkserie mot Anders Solli Sal ble RIO korrekt beskyldt for å ikke representere rusavhengige i nevneverdig grad. At LAR-Nett av RIO ble nevnt i den sammenheng ser mistenkelig ut som et retorisk grep for å falskt illustrere at RIOs ruspolitiske anbefalinger mot HAB er i tråd med brukernes ønsker.

Hva RIO hadde tillatelse fra LAR-Nett til å skrive:
«RIO og LAR-Nett Norge, (LNN) mener at LAR har store mangler. Vi vil ha en offentlig evaluering av LAR før HAB utredes. Man kan eksempelvis tilby andre preparater i LAR først.»

Hva RIO skrev:
«I spørsmålet om HAB, som later til å være grunnlaget for forfatterens indignasjon, er den største brukerorganisasjonen for folk i LAR, LAR-nett på linje med oss.»

Disse 2 utsagnene er ganske forskjellige.

riolnn

Jeg ser lederne i begge organisasjoner er enige om å holde HAB som politisk gissel så lenge LAR ikke tilfredsstillende evalueres og utbedres. Det får være deres sak. Men å være på linje med RIO begrenser seg ikke til å ville evaluere og utbedre LAR først. Å være på linje med RIO inkluderer bl.a. følgende holdninger:

Det er også verdt å merke at RIO ikke nøyer seg med å ville ha evaluering av LAR før HAB vurderes. RIO vil motsette seg HAB så lenge de ikke er helt fornøyde med det resterende rusbehandlingsapparatet:

«Vi trenger å løfte blikket og se hele behandlingsforløpet under ett, fra avrusning til endt behandling og ettervern. Først når dette er på plass, vil heroinbehandling være riktig å prioritere.«

Det viktigste poenget er at det er svært vanskelig å tro på RIO når de hevder å ikke være motstandere av HAB. Faktisk er det dokumentert at RIO er direkte motstandere av HAB:

«Han sier at det er enkelte fagpersoner i Norge som ønsker heroinassistert behandling, mens flertallet i fagmiljøet er mot.
– De rusmiddelavhengiges organisasjon RIO er imot, og andre viktige fagmiljøer er imot. Det er ikke noe grunnlag for å etablere et slikt tilbud, sier Høie.«
(2013)

RIO kan finne på å bortforklare sistnevnte med manglende kontroll på hvordan de blir forstått av politikere og gjengitt i media. Men dette føyer seg inn i et mønster. Nøyaktig det samme skjedde med forslaget om heroinrøyking på sprøyterom. RIO argumenterte mot, men hevdet de var nøytrale. Likevel ble de kjempestolte da regjeringen sa nei til forslaget og nevnte RIO eksplisitt som begrunnelse:

«Flere høringsinstanser støttet forslaget, men det var delte meninger, blant annet var Rusmisbrukernes Interesseorganisasjon (RIO) og politiet negative.«

RIOs dobbeltkommunikasjon og manglende vilje til å ta til seg saklige og dokumenterte innvendinger bør ikke være ukjent for ledelsen i LAR-Nett, all den tid tidligere leder var medforfatter til denne artikkelen.

LAR-Netts nye leder har i denne sammenheng blitt brukt på en uheldig måte i RIOs kamp for å legitimere sine repressive politiske anbefalinger som bruker-vennlige. Flere LAR-Nett-medlemmer har reagert på formuleringen om at LAR-Nett og RIO er på linje i spørsmålet om HAB. RIO, som ikke har medlemmer selv og som misbruker andres medlemsmasse, har ironisk nok avfeid disse medlemmenes innspill som «rare ting»:

«Vi har tillatelse til å skrive det vi skriver. Selv om enkeltpersoner tilknyttet LAR-nett skriver rare ting på internett, betyr ikke det, at dette representerer LAR-netts posisjon ift RIO eller ift HAB. Det kan ikke vi forholde oss til som organisasjon.»

Ironien er altså komplett. RIO tar LAR-Netts medlemmer til inntekt for RIOs meninger, og når disse medlemmene protesterer så avfeier RIO deres stemme som uvesentlig.

LAR-Netts nye leder har heldigvis forstått fadesen og beklaget ovenfor medlemmene:

«Jeg ser at formuleringen til RIO i forbindelse med HAB kan tolkes, og det ble uheldig for LNN. Det beklager jeg, og jeg tar det til etterretning. En bratt læringskurve for en ny styreleder i LNN!»

LAR-Nett skal også i løpet av måneder ha en avstemning blant medlemmene for å avgjøre deres innstilling til HAB.


Oppdatering 27.10.2016:
Avstemningen ble aldri avholdt i 2015. Av årsaker som ikke er oppgitt gikk det helt til sommeren eller høsten 2016 før det ble holdt avstemning i LARposten. Denne avstemningen hadde riktignok en så dårlig spørsmålsformulering at en i ledelsen la inn protest og fikk avstemningen underkjent. Ny avstemning vil bli holdt i LARposten i desember 2016.